Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Koła

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1 Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej „Kołem Naukowym”, jest organizacją naukową studentów Kognitywistyki, prowadzącą działalność naukową, integracyjną i promocyjną.

Art. 2 Koło Naukowe działa przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 3 Opiekun naukowy Koła Naukowego jest wybierany przez jego członków na wniosek Przewodniczącego.

Art. 4 Koło Naukowe może pozyskiwać fundusze z innych źródeł.

Art. 5 Do zadań Koła Naukowego należy m.in.:

 1. Rozwijanie zainteresowań naukowych

 2. Prowadzenie badań naukowych

 3. Prowadzenie działalności wydawniczej

 4. Prowadzenie działań na rzecz integracji studentów Kognitywistyki

 5. Prowadzenie działań na rzecz promocji kierunku i wydziału

 6. Organizacja wydarzeń kulturalnych i naukowych

Art. 6.1 Koło Naukowe swoje zadania realizuje przez:

 1. Organizację i udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, zjazdach naukowych itp.

 2. Działalność naukową studentów (np. referaty, projekty badawcze, spotkania)

 3. Podejmowanie innych działań związanych z realizacją zadań Koła Naukowego

Art. 6.2 Koło Naukowe może współdziałać z jednostkami wewnętrznymi Wydziału Filozoficznego UJ, z innymi jednostkami UJ oraz z jednostkami innych uczelni.

Art. 6.3 Koło Naukowe może współpracować z innymi organizacjami studenckimi.

Art. 7 Siedzibą Koła Naukowego jest Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.

Rozdział II - Członkostwo

Art. 8 Członkiem Koła Naukowego zostaje się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej i opłacenie składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł.

Art. 9 Członkami Koła Naukowego mogą zostać studenci kierunku kognitywistyka i inni studenci studiów I, II i III stopnia.

Art. 10 Członkami Koła Naukowego mogą zostać także studenci innych kierunków prowadzonych przez UJ i inne uczelnie wyższe.

Art. 11 Członkowie Koła Naukowego mają prawo do:

 1. Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe

 2. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Koła

Art. 12 Członkowie Koła Naukowego mają ponadto prawo do:

 1. Wybierania i bycia wybieranym do władz Koła Naukowego

 2. Udziału w głosowaniach podczas Walnego Zebrania

 3. Zgłaszania wniosków do władz Koła Naukowego

 4. Zniżek związanych z dofinansowaniami działalności Koła Naukowego

Art. 13 Członkostwo wygasa na skutek:

 1. Złożenia Przewodniczącemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa

 2. Ukończenia przez Członka studiów danego stopnia

 3. Nie wpłacenia w odpowiednim terminie składki członkowskiej i brak deklaracji członkowskiej, która odnawiana będzie po przez wpłacenie składki członkowskiej

 4. Skreślenia z listy studentów

 5. W sytuacji wyjątkowej niesubordynacji członka Koła Naukowego lub działania na jawną i zamierzoną niekorzyść społeczności studenckiej działającej w Kole Naukowym, członek Koła może zostać z niego usunięty w wyniku jednomyślnego głosowania osób zasiadających w Władzach Koła i Zarządzie Koła.

Rozdział III - Władze Koła Naukowego

Art. 14.1 Najwyższą władzą Koła Naukowego jest Walne Zebranie, zwoływane nie rzadziej niż raz do roku.

Art. 14.2 Walne Zebranie jest zwoływane przez Władze:

 1. Z własnej inicjatywy

 2. Na żądanie Opiekuna Koła

 3. Na wniosek co najmniej 10 członków Koła

 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej

Art. 15 Walne Zebranie:

 1. Uchwala statut Koła Naukowego i jego zmiany

 2. Określa kierunki działalności Koła Naukowego

 3. Podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności i udzielenia absolutorium dla Władzy

Art. 16.1 W skład Władz wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

Art. 16.2 Kadencja Członków Władz Koła trwa rok.

Art. 17 Władze:

 1. Kierują działalnością Koła Naukowego,

 2. Mogą zwołać Walne Zebranie

 3. Powołują spośród Członków koordynatorów lub zespoły kierujące poszczególnymi sprawami w celu ustalenia pracy Koła Naukowego

 4. Są właściwe w innych sprawach nieprzekazanych wyraźnie do kompetencji innych organów statutowych Koła Naukowego

 5. Ustala termin uiszczenie składki członkowskiej

Art. 18 Członkowie Władz Koła w szczególności:

 1. Reprezentują Koło Naukowe na zewnątrz,

 2. Składają pisemne sprawozdania Rektorowi, Opiekunowi Naukowemu i Walnemu Zebraniu

 3. Wydają zaświadczenie o działalności Członków w Kole Naukowym.

Art. 19 Władze Koła podejmują decyzje zwykłą większością głosów na drodze uchwał

Art. 20 W razie zaistnienie tymczasowej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Członka Władz Koła, Władze powołują osobę pełniącą obowiązki Członka Władz Koła do czasu ustania przeszkody.

Art. 21.1  Członkostwo w Władzach Koła wygasa w razie:

 1. Pisemnej rezygnacji,

 2. Utraty członkostwa w Kole Naukowym,

 3. Odwołania przez Walne Zebranie,

 4. Upływu kadencji.

Art. 21.2 Jeżeli członkostwo wygasa w trakcie kadencji to Władze Koła powołują osoby pełniące obowiązki Członka Władz Koła, a następnie zwołują Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Władz Koła.

Art. 22 Przewodniczący:

 1. Kieruje pracą Władz Koła, Zarządu i Kołem Naukowym

 2. Zwołuje i przewodniczy zebraniom Władz Koła i Zarządu

 3. Reprezentuje Władze Koła

 4. Przewodniczy Walnemu Zebraniu

 5. Podpisuje protokół z Walnego Zebrania

Art. 23 Wiceprzewodniczący:

 1. Zastępuje Przewodniczącego w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków

 2. Koordynuje pracę sekcji i poszczególnych zespołów

 3. Wypełnia bezpośrednie polecenia Przewodniczącego

 4. Prowadzi ewidencję gadżetów promocyjnych Koła

Art. 24 Sekretarz:

 1. Prowadzi listę Członków Koła

 2. Opowiada za przygotowywanie sprawozdań z działalności Koła oraz protokołów z Walnego Zebrania

 3. Kontrasygnuje wszelkie dokumenty Koła Naukowego dotyczące jego działalności oraz spraw finansowych

 4. Odpowiada za gospodarkę finansową Koła Naukowego i czuwa nad bezpieczeństwem jego środków

 5. Pozyskuje środki na bieżącą działalność Koła Naukowego

 6. Przygotowuje sprawozdania z uzyskanych dofinansowań oraz wykorzystywania pozyskanych środków

Art. 25 Zarząd:

 1. Ustala pracę Koła Naukowego dla poszczególnych sekcji

Art. 26.1 Wybory do Władz Koła Naukowego odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów.

Art. 26.2 W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

Art. 26.3 Dla ważności wyborów ponownych wystarcza zwykła większość głosów.

Art. 27.1 O ile statut nie stanowi inaczej, wszelkie decyzje władz Koła Naukowego podejmowanie są większością zwykłą w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

Art. 27.2 Jeżeli na Walnym Zebraniu zostanie stwierdzony brak quorum, Przewodniczący zwołuje ponowne Walne Zebranie w najbliższym stosownym terminie.

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

Art. 28.1 Statut wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie większością 3/5 głosów uprawnionych do głosowania oraz opublikowania go na oficjalnej stronie Koła Naukowego.

Art. 28.2 W przypadku zmiany statutu zastosowanie ma tryb wskazany w ust. 1